رنگبخشها شامل رنگدانه ها و یا رزانه ها و یا دیگر مواد افزودنی هستند که برای رنگ آمیزی تودهای پالستیک ها استفاده میشوند. رنگبخشها در پنج گونه وجود دارند که یکی از آنها، مستربچ میباشد. مستربچ جامدی است که به صورت قرص و یا دانه به فروش میرسد و برای ایجاد رنگ در قطعات پالستیکی با درصدهای مختلف استفاده میشود. اکثر مستربچ ها با استفاده از اکسترودرهای تک ماردان و دوماردان به شکل قرص تولید میشوند. مستربچ ها ممکن است به صورت رشته ای....

منیره شکیبا نهاد، دکترای تخصصی شیمی

محمود بیات، دکترای تخصصی مهندسی شیمی

احمد شکیبانهاد، کارشناسی مدیریت

شرکت بهسا پلیمر پارس 

دانلود مقاله کامل :

بالا