مستربچ آنتی اکسیدان

پلیمرها ترکیباتی هستند که به گرما، نیروی برشی و اکسیژن حساس می باشند. قرار گرفتن پلیمرها در معرض گرما و نیروی برشی در حین فرآیند خود به تنهایی می تواند باعث بریدگی در زنجیره های مولکولی و در نتیجه تخریب پلیمر و کاهش ویژگی های زیباشناختی و عملکردی آن گردد. همچنین، قرار گرفتن در معرض اکسیژن منجر به آغاز فرآیند اکسایش خودبخودی یا خوداکسایشی می گردد. این واکنش های تخریبی از طریق ایجاد رادیکال های آزاد در برخی پلیمرها باعث شکست زنجیره ها (کاهش وزن مولکولی) و در برخی دیگر باعث اتصالات عرضی بین زنجیره ها (افزایش وزن مولکولی) شده و باعث ایجاد اثرات نامطلوبی همچون ایجاد ترک های سطحی، تغییر رنگ (زرد شدگی محصول)، کاهش  خواص مکانیکی و غیره می گردند.

در این راستا و برای جلوگیری و یا به تاخیر انداختن واکنش های تخریب اکسایشی پلیمرها که هم در طول فرآیند (پایداری کوتاه مدت) وهم در مدت مصرف (پایداری طولانی مدت) رخ می دهند، از آنتی اکسیدان ها استفاده می شود. آنتی اکسیدان ها ترکیبات آلی هستند که از طریق واکنش با رادیکال های آزاد و تجزیه آنها فرآیندهای تخریب را مهار می کنند.

مستربچ های آنتی اکسیدان بهسا پلیمر پارس با نام تجاری Benox®، با استفاده از آنتی اکسیدان های نوع اول و دوم و بر پایه پلیمرهای مختلف تولید می شوند. این مستربچ ها از تخریب و اکسایش پلیمرها در دمای فرآیندی بالا و عوامل اکسایش جلوگیری کرده و سبب بالا رفتن مقاومت محیطی پلیمر و افزایش طول عمر محصول می گردند.

 

مزایا

 • بهبود فرآیندپذیری پلیمرها
 • حفظ گرانروی مذابپلیمر در دماهای فرآیندی
 • افزایش طول عمر اجزای پلیمری
 • حفظ درخشش و شفافیت
 • محافظت از زرد شدگی و تغییر رنگ
 • جلوگیری از ترک خوردگی سطح
 • جلوگیری از ایجاد بو
 • حفظ خواص مکانیکی
 • افزایش مقاومت در برابر ضربه
 • حفظ کشیدگی
 • حفظ استحکام کششی

 

 


Antioxidant Masterbatch

Polymers are heat-, shear-, and oxygen-sensitive materials, and exposure to the heat and shear of processing alone can cause chain scission followed by degradation and reduce the aesthetic and functional features.  Also, upon exposure to oxygen, auto-oxidation, or autoxidation, is initiated by the creation of free radicals. This oxidative degradation process via breaking or cleavage of their polymeric chains (decrease of molecular weight) or by cross-linking between chains (increase of molecular weight) can lead to a number of undesirable effects, including surface cracks, discoloration, deterioration of mechanical properties and etc.

Antioxidants are used to inhibit or retard polymers from oxidative degradation, both during processing (short term stabilization) and during use (long term stabilization). Antioxidants are organic compounds that inhibit this process by reacting with free radicals and decomposing these reactive species.

Behsa polymer pars antioxidant masterbatches with Benox® brand name produce with primary and secondary antioxidant and based on different polymers. These products protect polymers from degradation and oxidation at high temperature process, cause to increase polymer`s peripheral resistance and extend the service life of products.

 

Advantages

 • Improve the processing of polymers
 • Maintain a consistent melt viscosity at processing temperature
 • Increase the service life of polymeric components
 • Maintain shine and transparency
 • Protect from yellowing and discoloration
 • Prevent surface cracking
 • Prevent odors
 • Preserve mechanical properties
 • Increase impact resistance
 • Preserve elongation
 • Preserve tensile strength

 

بالا