نور خورشید یک منبع قدرتمند از اشعه ماورای بنفش (UV) می باشد. قرار گرفتن پلاستیک ها در معرض اشعه UV نور خورشید و همچنین اکسیژن موجود در هوا می تواند باعث شکست پیوندهای شیمیایی و در نهایت تخریب آنها از طریق یک فرآیند اکسایشی نوری گردد. این فرآیند می تواند باعث ایجاد اثرات نامطلوبی از جمله تغییر در ظاهر محصول (تغییر رنگ، تغییر در براقیت و / یا سفید شدگی)، افت خواص مکانیکی و فیزیکی و شکل گیری نقوص قابل مشاهده همچون ترک و شکستگی گردد. لذا تولیداتی که زمان های طولانی در معرض نور خورشید هستند باید در برابر این تخریب، محفاظت گردند. به این منظور، برای بهبود مقاومت آمیزه پلاستیکی در برابر نور خورشید از پایدار کننده های نوری (پایدارکننده های UV) تحت عنوان مستربچ ضد اشعه ماورای بنفش استفاده می شود. این مواد از اثرات مخرب نور بر پلاستیک ها جلوگیری می کنند. پایدار کننده های نوری از طریق مهار حدواسط های فعال و یا جذب رقابتی اشعه های مضر UV فرآیند تخریب پلیمر را مهار می کنند

مستربچ ضد اشعه ماورای بنفش بهسا پلیمر پارس با نام تجاری ®Belight ، بر اساس پارامترهای مختلف و بر پایه انواع پلیمرها طراحی و فرموله شده اند. این مستربچ برای ایجاد بیشترین محافظت پلیمرها در برابر اثرات تخریبی ناشی از نور خورشید، گرما و اکسیژن تولید شده و اثر قابل توجهی در حفظ ویژگی های پلیمرها دارا می باشد.

 

 

مزایا

 • ایجاد پایداری نوری و جلوگیری از تخریب پلیمر در برابر تابش آفتاب و اشعه ماورای بنفش
 • جلوگیری از تغییر رنگ محصول در برابر نور خورشید
 • حفظ درخشندگی محصول
 • افزایش طول عمر محصول در محیط بیرونی و درونی
 • حفظ خواص مکانیکی
 • حفظ استحکام

 


Anti-UV Masterbatch

Sunlight is a powerful source of UV radiation. Plastic materials can be susceptible to damage by the action of UV radiation of sun and oxygen in the air that cause break the chemical bond followed by degradation through a photo-oxidative process. Photo-oxidation can produce a number of undesirable effects including changes in appearance (discoloration, changes in gloss, and/or chalking), deterioration of mechanical and physical properties and the formation of visible defects such as cracks and fractures. Products which are required to spend extended periods outdoors as part of their service life will need protecting against this harmful degradation. Light stabilizers (UV stabilizer) are used to improve the strength of the plastic compound against the sunlight. This materials prevent the damaging effects of light on plastics. Light stabilizers inhibit this process either by scavenging the reactive intermediates or by competitive absorption of damaging UV radiation.

Behsa polymer pars anti-UV masterbatches with Belight® brand name are formulated based on different parameters and various career resins for maximum protection against damage caused by sunlight, heat and oxygen. These masterbatches have significant effects in maintaining the characteristics of polymers.

 

Advantages

 • Create light stability and prevent degradation of polymer against sunlight and UV radiation
 • Prevent discoloration of products against the sunlight
 • Retention the gloss of products
 • Extend the life of the product in outdoor and indoor use
 • Maintain the mechanical properties
 • Maintain the product strength

 

بالا