بطور کلی، ظاهر یک محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اکثر محصولات پلاستیکی تمایل به زرد شدن دارند و این مساله به دلیل تخریب آنها توسط نور ماورای بنفش و یا مرئی و همچنین نوع فرآیند پذیری آنها رخ می دهد. قطعات تخریب شده با  جذب نور آبی، ظاهر زردی را در نور روز از خود به نمایش می گذارند که این امر، اثر منفی بر ظاهر قطعه می گذارد.

برای این منظور از براق­کننده­های نوری (OBAs) استفاده می شود. براق کننده های نوری، مواد افزودنی هستند که خواص بصری پلیمرها را تغییر داده و باعث بهبود رنگ پلاستیک­های مختلف می شوند و با استفاده از آنها می توان تمیزی، براقیت و سفیدی قطعه پلیمری را افزایش داد. این افزودنی ها، رنگ زرد ذاتی در پلیمرهای تغییر رنگ داده را پوشش داده و محصولات پلاستیکی منحصر بفرد با رنگ قوی را نمایان می کنند. براق­کننده های نوری از طریق مکانیسم فلوئورسنت، طول موج ناحیه ماورای بنفش از طیف الکترومغناطیس را جذب و سپس آن را در ناحیه آبی/ بنفش از طیف نور مرئی ساطع می کنند. بنابراین، یک بستر پلیمری سفید که با براق­کننده­های نوری اصلاح شده است، "سفیدتر" از مواد اصلاح نشده اصلی به نظر می رسد.

مستربچ های براق کننده  بهسا پلیمر پارس با نام تجاری ®Bebright، با استفاده از فرمولاسیون های خاص تولید می شوند. این مستربچ ها اثر سفیدکنندگی فلوئورسنت بسیار خوبی از خود نشان می دهند و با کاهش زردی و کدری سطح، باعث افزایش کیفیت ظاهری پلیمرها می گردند.

 

مزایا

 • بهبود رنگ اولیه
 • پوشش دهی زردی ذاتی پلاستیک ها و کاهش آن
 • افزایش براقیتمحصول و از بین رفتن کدری رنگ
 • بهبود سفیدی سطح پلاستیک ها
 • دستیابی به فیلم پلیمری با سطح صاف و براق
 • بهبود خواص نوری
 • روشن به نظر رسیدن محصول
 • ایجاد سطح براق
 • افزایش کیفیت ظاهری پلیمرهای بازیافتی

 

 


Optical Brightener Masterbatch

Generally, the appearance of a product is very important. The tendency of many plastic materials to yellow is due to degradation by UV or visible light/Processing. The breakdown products absorb blue light, giving a yellow appearance in daylight which giving them a color that negatively affects their appearance.

Optical brighteners (OBAs) are additives that alter the visual properties of polymers and cause to improve the color of various plastics and can enhance the appearance by making it appear cleaner, brighter and whiter. They mask inherent yellowness in discolored polymers and impart unique, robust color to speciality plastic products. Optical brightener work via a fluorescent mechanism which absorb light in the ultraviolet range and emit light in the ultraviolet blue spectrum. Thus, on a white substrate that has been treated with an optical brightener appears to be “whiter” than the original untreated material.

Behsa polymer pars optical brightener masterbatches with Bebright® brand name, are produced with specific formulations. These masterbatches have good fluorescent whitening effect and increase visual quality of polymers followed by reduce yellowing and opacity of surfaces.

 

Characteristics

 • Improve initial color
 • Mask natural yellowing of plastics and decrease it
 • Enhance the brightness of a product and loss of color opacity
 • Improve the surface whiteness of plastics
 • It gives smooth and glossy surface of polymeric film
 • Improves optical properties
 • Bring bright look of product
 • Create glossy surface
 • Increase the visual quality of recycled polymers

 

بالا