ضریب اصطکاک (CoF) بالا در فرآیند تولید فیلم های پلیمری، منجر به چسبندگی بین فیلم پلیمری با سطوح فرآیندی (از جمله سطوح فلزی) و یا سطوح دیگر و در نتیجه اختلال در فرآیند، کاهش سرعت تولید و غیره می گردد. برای حل این مشکل از مستربچ های افزودنی لیزکننده استفاده می شود. افزودنی های لیزکننده پس از فرآیند اکستروژن به سرعت روی سطح مهاجرت کرده و یک لایه روی سطح ایجاد می کنند. این لایه ضریب اصطکاک بین لایه های فیلم و یا فیلم با هر سطح دیگری که با آن در تماس است را کاهش داده و سبب جدایش بهتر وآسان تر فیلم از سطح می شود.

پر مصرف ترین افزودنی مستربچ های لیز کننده آمیدهای نوع اول و از مشتقات اسیدهای چرب هستند. غلظت مستربچ لیزکننده به نوع پلیمر و درجه CoF مورد نیاز و سرعت مهاجرت به ساختار شیمیایی افزودنی بستگی دارد.

مستربچ های لیزکننده شرکت بهسا پلیمر پارس  با نام تجاری ®Beslip، بر اساس نیازهای مختلف اعم از سرعت مهاجرت، شکفتگی و همچنین نوع رزین و غیره، طراحی و تولید می گردند. از این مستربچ افزودنی برای افزایش فرآیندپذیری و کاربری نهایی پلیمرها استفاده می شود.

 

مزایا

 • کاهش ضریب اصطکاک
 • کاهش چسبندگی سطوح فیلم به هم
 • افزایش کیفیت سطح فیلم
 • ایجاد فیلم با سطح بسیار صاف و صیقل
 • سهولت در فرآیند تولید
 • سهولت در جابجایی و حمل ونقل فیلم های پلیمری
 • بهبود قابلیت چاپ

 

 


Slip Masterbatch

The processing of plastics films will be disturbed by a high coefficient of friction (CoF). This tendency to adhere to processing surface (such as metal surfaces) and to other surfaces will be a limiting factor for processing applications, increase production rate and etc.

Slip agent additives are used to solve these problems. Slip agents migrate rapidly through the films after extrusion and create a layer on the surface which lower the surface coefficient of friction between layers of film or with any other surface that cause better and easier separation of the films.

The most common used slip agents are primary amides derived from long-chain fatty acids. Concentration of slip masterbatches are depends on polymer type and degree of CoF required and slip migration rate are usually depends on chemical structure of additives.

Behsa polymer pars slip masterbatches with Beslip® brand name, based on different needs ranging from speed migration, blooming as well as the type of resin, etc., designed and produced. This additive masterbatches used to enhance processing and end applications.

 

Characteristics

 • Decrease the coefficient of friction
 • Reduce the adhesion of the film together
 • Increase the quality of the film surface
 • Create very smooth film surface
 • Facilitate the processing
 • Ease of handling and transportation of polymeric films
 • Improve printability

 

بالا